11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 54B/27, Tel: (89) 676-56-06, +48 534 679 864

11-400 Kętrzyn, ul. Sikorskiego 20/112, Tel: (89) 676-56-06, +48 534 679 864

}

Poniedziałek-Piątek: 9:00 – 17:00 lub inny uzgodniony termin spotkania w kancelarii

Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy

Kiedy ulegają przedawnieniu roszczenia ze stosunku pracy?

Zasadą jest, że roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

Jednakże roszczenia pracodawcy o naprawienie szkody, wyrządzonej przez pracownika wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych, ulegają przedawnieniu z upływem 1 roku od dnia, w którym pracodawca powziął wiadomość o wyrządzeniu przez pracownika szkody, nie później jednak niż z upływem 3 lat od jej wyrządzenia. Natomiast jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, do przedawnienia roszczenia o naprawienie tej szkody stosuje się przepisy kodeksu cywilnego – więcej czytaj w art. 291 i następnych ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy ( t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 108).